Nieuwsgierig naar meer?

Achtergrond, aanleiding tot en meer informatie over PowerLine


PowerLine is een uitdagend lespakket over elektriciteit. Leerlingen kunnen in een kleine groep, zelfstandig met PowerLine aan de slag. Het pakket bestaat uit een lesboek, docentenhandleiding, doos met proeven, antwoordenblad en een powerpointpresentatie. 


Hier kunt u een voorbeeld van het lesmateriaal bekijken

kerndoelen

Volgens de kerndoelen voor het basisonderwijs dienen leraren een beroep te doen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en hun behoefte aan ontwikkeling.[1]
Vervolgens wordt aangegeven hoe dit doel kan worden bereikt: “Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, interessante thema’s en activiteiten. In de tweede plaats dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, verbinding te hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden.”

Het lespakket PowerLine sluit aan bij deze doelstelling. 
In zes hoofdstukken wordt o.a. uitgelegd wat elektriciteit is, hoe het werkt en hoe het wordt opgewekt. De leerlingen maken kennis met bepaalde aspecten van de natuur- en scheikunde die later in het voortgezet onderwijs uitgebreider aan de orde komen. Het doel van deze kennismaking is het wekken van de interesse van kinderen voor natuur en techniek.

De lessen worden op zo'n manier aangeboden dat de leerlingen zelf de samenhang tussen de verschillende onderwerpen ontdekken.

PowerLine is geschikt voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 die meer uitdaging nodig hebben of die geïnteresseerd zijn in natuur en techniek. PowerLine biedt extra verdieping maar is zo geformuleerd dat het past bij de belevingswereld van kinderen van 10 tot en met 12 jaar. PowerLine is daarmee erg geschikt voor plusklassen.

Bij elke les horen proeven. Door het doen van proeven raken kinderen vertrouwd met de eerste beginselen van natuurwetenschappelijk onderzoek. De proeven sluiten nauw aan bij de lesstof en leggen de verbinding tussen theorie en dagelijks leven.
De proeven worden in groepjes gedaan. Door het samen doen van de proeven worden leerlingen gestimuleerd om te overleggen en elkaar te helpen.

Het lespakket PowerLine sluit aan bij de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en dan meer specifiek natuur en techniek kerndoel 43 en 45.
Kerndoel 43:
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Kerndoel 45:
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Het lespakket 

De les kan worden gegeven vanuit de lesmap. Op de powerpoint staat aanvullende informatie.
Alle materialen voor het doen van de proeven zitten in de doos. Bij het uitvoeren van de proeven, komen de leerlingen vaak de vraag: “Wat denk je dat er gaat gebeuren als...” tegen. Of: “Wat zie je en hoe zou dat komen denk je?”. Door na te denken over deze vragen zijn leerlingen bezig met natuurwetenschappelijke begrippen zoals hypothese, experiment en theorie. 
De kinderen kunnen de antwoorden op vragen en de resultaten van de proeven invullen op het antwoordenblad. De lesmappen kunnen daardoor het volgende jaar weer gebruikt worden.

 


[1] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/documenten-en-publicaties/brochures/2010/10/19/kerndoelen-po.html

Website, een presentatie van Zoleerjemeer
Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida