Op zoek naar passend onderwijs


In de afgelopen jaren heb ik veel contact gehad met ouders waarvan de kinderen om de een of andere reden niet in het schoolsysteem passen. Het gaat dan om kinderen die een eigen leerbehoefte hebben of kinderen die meer dan gemiddeld presteren. Ondanks de inzet van ouders en school wordt er geen passende oplossing gevonden. De verhalen zijn soms bijzonder schrijnend.

In mei 2013 verscheen het rapport ‘van leerplicht naar leerrecht’ van kinderombudsman Marc Dullaert. De kinderombudsman pleit voor onderwijs op maat voor kinderen die meer zorg nodig hebben. Desnoods moet, volgens de kinderombudsman, hiervoor de schoolplicht worden losgelaten. Dit maakt andere vormen van onderwijs mogelijk, bijvoorbeeld thuisonderwijs. Uit het rapport komt naar voren dat in Nederland zo’n 5000 kinderen thuis zitten waarvoor geen passend onderwijs is gevonden. 

Een recent onderzoek in België ‘Leren zonder school. Een verkennend onderzoek naar huisonderwijs’, laat zien dat meer dan 82% van de ouders kiest voor thuisonderwijs omdat er gezocht wordt naar onderwijs op maat voor het individuele kind.

Tot 1970 was het in Nederland voor ouders mogelijk om hun kinderen zelf les te geven. In 1969 werd onderwijs thuis zonder enig onderzoek verboden. Alleen op basis van gewetensbezwaren bleef een uitzondering mogelijk.

In de meeste omliggende landen is onderwijs thuis wel toegestaan en terecht! De resultaten van onderwijs thuis zijn veelbelovend. Kinderen die thuis les krijgen van hun ouders tonen op veel gebieden een ontwikkelingsvoorsprong. Dat geldt niet alleen voor schoolse prestaties maar ook op sociaal en emotioneel gebied.

Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat thuisonderwijs in vele opzichten goed is voor kinderen. Een uitzondering zijn de kinderen die thuis les krijgen op de manier van ”unschooling”, waarbij kinderen op een niet-schoolse manier en zonder lesboeken onderwijs krijgen. Zij presteren onder het gemiddelde.Thuisonderwijs zorgt blijkbaar alleen voor betere prestaties als het onderwijs gestructureerd wordt aangeboden.

Het Kohnstamminstituut heeft onlangs een advies geschreven met als titel: 'Thuisonderwijs heeft ook in Nederland recht van bestaan'.

 Samengevat is hun advies:
1.Verschaf thuisonderwijs een wettelijke basis door in de Leerplichtwet de mogelijkheid tot het geven van thuisonderwijs op te nemen;

2. Ontkoppel de keuze voor thuisonderwijs van levensbeschouwelijke bezwaren en verbind deze optie in plaats daarvan aan de grondwettelijke vrijheid om onderwijs te geven, waarbij de deugdelijkheid van het thuisonderwijs wordt gegarandeerd door de instelling van een passende regeling voor toezicht en handhaving.
 
De adviesgroep geeft o.a. aan dat het belangrijk is om thuisonderwijs te geven als het kind niet in het onderwijssysteem past.

Onder 'artikelen' vindt u meer onformatie over dit onderwerp.

Ouders of scholen die meer infomatie willen over onderwijs thuis, kunnen contact opnemen met Zoleerjemeer. Hiervoor willen wij verwijzen naar ons contactformulier


 Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida